ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Nov-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނު
އިޤްްތިޞާދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99
އެކްސްޕޯޓް
އިމްޕޯޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_04_26-11-2014.pdf.pdf186.63 kBAdobe PDFބައްލަވާ