ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 10-Nov-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011
ގެޒެޓު
ޝާއިޢު
ތަޞްދީޤު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 3
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މޫސާމަނިކު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_03_10-11-2014.pdf.pdf250.6 kBAdobe PDFބައްލަވާ