ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Oct-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރެވެނިއު
ޓެކްސް
އޮތޯރިޓީ
އިޤްތިޞާދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެލާ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_02_28-08-2014.pdf.pdf298.07 kBAdobe PDFބައްލަވާ