ސުރުޚީ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރައީސް
މަޤާމް
ޢިނާޔަތް
މާލީ
ޢިއްޒަތް
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2009
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_9-2009_security_and_allowance_of_formerpresidents.pdf.pdfރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު36.15 kBAdobe PDFބައްލަވާ