ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1968-07-01

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1968-07-01ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4 ކޮައިން ނުވަތަ ނޫޓާބެހޭ ކުށް