ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1957-08-21

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1957-08-211957 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ