ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1956-08-22

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1956-08-221956 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ