ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1954-09-13

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1954-09-131954 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ