ފުރޭނިފައިވާ އިން ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 22

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 10 ގެ 10
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-10-26ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-10-27ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-12-13ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-12-17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-04ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-09ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-03ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-10-19ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-02ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން