ފުރޭނިފައިވާ އިން ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 20

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 10 ގެ 10
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-10-22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-10-22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-04ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-03ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-04ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-23ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-01ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-11-23ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-10-26ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން