ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 9

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 3 ގެ 3
ތާރީޚުސުރުޚީ
1973-01-301973 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1971-07-081971 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1974-02-201974 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން