ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 14

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 5 ގެ 5
ތާރީޚުސުރުޚީ
1998-02-261998 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1997-02-271997 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1996-02-291996 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1999-02-251999 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1995-02-271995 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން