ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 12

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 4 ގެ 4
ތާރީޚުސުރުޚީ
1986-02-271986 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1988-02-251988 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1989-02-191989 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1987-02-261987 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން