ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 1

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1932-12-221932 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ